fbpx

Regulamin zakupów w sklepie Trawnikidealny.com

Obowiązujący od dnia 01. 04. 2022 r.

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy Trawnikidealny.com działający pod adresem www.trawnikidealny.com prowadzony przez Goras Group Prosta Spółka Akcyjna, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział w Kielcach, pod numerem KRS 0000959788, NIP 9592050857, REGON 52145094900000 i kapitał zakładowy w wysokości 100,00 zł
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@trawnikidealny.com.
 3. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Trawnikidealny.com towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskich złotych.
 4. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu Trawnikidealny.com, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym Trawnikidealny.com składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego Trawnikidealny.com. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych (nie dotyczy cen promocyjnych).
 6. Ceny produktów oferowanych w sklepie internetowym mogą różnić się od cen obowiązujących w poszczególnych sklepach stacjonarnych Goras Group prosta Spółka Akcyjna.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego Trawnikidealny.com, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Trawnikidealny.com są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego Trawnikidealny.com pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Trawnikidealny.com można dokonywać:

a). w sklepie internetowym www.trawnikidealny.com

b). na adres mailowy sklepu internetowego Trawnikidealny.com – zamowienia@trawnikidealny.com.

 1. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 2. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 3. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w
  terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane drogą mailową na adres: kontakt@trawnikidealny.com. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). Aby zachować termin od odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres odpowiedniego magazynu, którego adres zostanie przekazany po kontakcie z trawnikidealny.com, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem 14 dni.
 7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy związku z odstąpieniem od umowy.
 8. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z nie w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Trawnikidealny.com przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

PŁATNOŚĆ

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
 2. W sklepie Trawnikidealny.com istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Płatność on-line za pośrednictwem serwisu imoje (https://www.imoje.pl/). Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu internetowego Trawnikidealny.com po dodaniu produktów do koszyka, na początku składania zamówienia.
 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu imoje.
 5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.
 3. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu Trawnikidealny.com. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego Trawnikidealny.com za pośrednictwem poczty e-mail. Maksymalny czas potwierdzenia terminu wysyłki wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 4. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
 5. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową firmy kurierskiej.
 7. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 8. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w odpowiednim magazynie zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy zgłosić ten fakt na adres e-mail sprzedającego kontakt@trawnikidealny.com z załączonymi zdjęciami przedstawiającymi uszkodzenia.
 9. Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 18 zł do 240 zł i jest zależny od gabarytu i wagi przysyłki.
 10. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

GWARANCJA I SERWIS

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym Treawnikidealny.com są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady i rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze Świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony dokument gwarancyjny.
 3. Rękojmia przysługuje przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością – przedsiębiorca uprzywilejowany.
 4. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt Trawnikidealny.com za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.
 5. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać za pośrednictwem na adres e-mail: kontakt@trawnikidealny.com.
 6. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 7. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 9. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Trawnikidealny.com jest odpowiedni dla magazynu Kierownik ds. reklamacji.
 10. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

PROGRAM PARTNERSKI – REGULAMIN

Podstawowe pojęcia: Organizator – Trawnik Idealny Osoba partnerska – każda osoba, która przystępuje do programu partnerskiego, o ile Regulamin jej na to zezwala Program partnerski – polega na promowaniu strony i produktów Organizatora przez Osobę partnerską zgodnie z zasadami etyki i poszanowaniem prawa, za pomocą kanałów komunikacji Osoby partnerskiej, która otrzyma za to wynagrodzenie.
 1. Przystąpienie do programu partnerskiego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z usługi. Wszelkie wprowadzone w trakcie programu zmiany podlegają Warunkom korzystania z usługi. Kontynuowanie korzystania z Programu po takich zmianach jest jednoznaczne z akceptacją ze strony Osoby partnerskiej wszystkich zmian, które zostały wprowadzone. Naruszenie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje usunięcie Osoby partnerskiej z programu afiliacyjnego, co wiąże się z utratą prowizji na koncie Osoby partnerskiej.
 3. Do programu afiliacyjnego mogą przystąpić osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące tu działalność gospodarczą.
 4. Warunki korzystania z programu: a) Aby przystąpić do programu, utwórz konto partnerskie. b) Podane przez Ciebie dane muszą być prawdziwe. c) Jedna Osoba partnerska może założyć tylko jedno konto. d) Osoba partnerska jest odpowiedzialna za swoje konto, nie może dzielić się danymi do logowania z osobami trzecimi. TrawnikIdealny.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku ochrony danych do logowania.
 5. Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim na swoim koncie otrzymasz: link partnerski (w zakładce Linki partnerskie), który możesz zamieszczać w kanałach społecznościowych grupach i forach tematycznych, informację o zgromadzonych środkach oraz historię akcji związanych z Twoim linkiem możesz zobaczyć na Kokpicie Twojego panelu.
 6. Prowizję otrzymujesz za opłacone zakupy, które zostały dokonane za pomocą linku partnerskiego, w czasie do 7 dni od skorzystania z Twojego linku partnerskiego.
 7. Prowizja od sprzedanego produktu wynosi od 5% do 10% (w zależności od produktu znajdujących się na liście) od kwoty brutto zapłaconej przez Osobę kupującą.
 8. Wtyczka, której używamy do programu afiliacyjnego, przechowuje Twoje podane przy rejestracji dane oraz adres IP. Szczegółowe zasady ochrony prywatności znajdziesz w Polityce prywatności.
 9. Wypłata następuje po okresie 45 dni od dokonania zakupu afiliacyjnego i jest przekazywana w formie kuponu zniżkowego na zakupy w sklepie internetowym www.trawnikidealny.com
 10. Nie możesz kupować produktów na własny użytek, korzystając z własnego linku partnerskiego.
 11. Program partnerski działa do odwołania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego Trawnikidealny.com zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru itp.)
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Trawnikidealny.com towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. RODO: Niniejszym informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Goras Group Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6. Kontakt z osobą realizującą w Goras Group Prosta Spółka Akcyjna zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@trawnikidealny.com lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w formularzu rejestracyjnym odbywa się w celu realizacji procesów sprzedaży, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r.. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: podmioty przetwarzające dane w imieniu Goras Group Prosta Spółka Akcyjna tj. podmioty pośredniczące w realizacji procesu sprzedaży; w związku z realizacją obowiązków służbowych Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania wyrażonej zgody. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:

a) Dostępu do danych
b) Sprostowania danych
c) Usunięcia danych
d) Ograniczenia przetwarzania
e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
f) Przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r.. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji procesów sprzedaży oraz korzystania z innych usług.

 1. Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem www.trawnikidealny.com/polityka-prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację. Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym TrawnikIdealny.com konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. B) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego Trawnikidealny.com zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.
 5. Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym www.trawnikidealny.com/regulamin 
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego Trawnikidealny.com wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego Trawnikidealny.com zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym Trawnikidealny.com konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jego akceptacja.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.04.2022 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

Shopping cart

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Continue Shopping